Geen gezagsverhouding, geen arbeidsovereenkomst

Deze praktijkcase gaat over een promovenda die naast haar promotieonderzoek ook studenten begeleidt bij het schrijven van hun scriptie. Deze scriptiebegeleiding verzorgt zij voor een ander opleidingsinstituut. De promovenda wordt arbeidsongeschikt wegens ziekte. De vraag is nu of het opleidingsinstituut verplicht is het loon door te betalen. Het opleidingsinstituut meent van niet omdat geen sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst van opdracht. De discussie gaat over de vraag of tussen de promovenda en het opleidingsinstituut sprake is van een gezagsverhouding – één van de elementen van een arbeidsovereenkomst. In deze blog bespreek ik deze praktijkcase en licht ik toe aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een gezagsverhouding.

Door |2019-02-25T17:23:06+01:00oktober 2nd, 2017|Arbeidsovereenkomst, Gezagsverhouding|Reacties uitgeschakeld voor Geen gezagsverhouding, geen arbeidsovereenkomst

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer

Deze praktijkcase gaat over een werkgever die door zijn opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld. Eén van zijn werknemers zou tijdens zijn werkzaamheden namelijk een fout hebben gemaakt als gevolg waarvan de opdrachtgever schade zou hebben geleden. De discussie gaat over de vraag of de werknemer wel of niet een fout heeft gemaakt en of de werkgever daarvoor aansprakelijk is. De werknemer bleek in de praktijk namelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever te werken.

Door |2019-02-25T17:27:07+01:00augustus 21st, 2017|Detachering, Werkgeversaansprakelijkheid|Reacties uitgeschakeld voor Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer

Het concurrentiebeding bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op het concurrentiebeding. Op grond van een concurrentiebeding is het een werknemer verboden na uitdiensttreding werkzaamheden te verrichten die concurrerend zijn met de activiteiten van de voormalig werkgever. Hoewel een concurrentiebeding in vrijwel alle gevallen al in de arbeidsovereenkomst staat, blijft het een belangrijk punt in de onderhandelingen over een vertrekregeling. Zeker als een werknemer bijv. een commerciële functie vervult of beschikt over diepgaande kennis over de producten of diensten van de werkgever. Een werknemer kan er belang bij hebben in zijn eigen vakgebied werkzaam te blijven. Maar daartegenover staat het belang van de werkgever het concurrentiebeding te handhaven.

Door |2019-02-25T17:31:56+01:00juli 31st, 2017|Beëindigingsregeling, Belemmeringsverbod, Concurrentiebeding, Relatiebeding, WAADI|Reacties uitgeschakeld voor Het concurrentiebeding bij een beëindigingsregeling

Ontslag wegens extremistische uitingen op internet

Deze praktijkcase gaat over een werknemer die binnen een aantal dagen na zijn aanstelling ontslag wordt aangezegd. Gebleken was dat de werknemer bepaalde (politiek gekleurde) uitingen op internet had gedaan. Volgens de werkgever maakte dit hem ongeschikt voor zijn werk. Dit had bovendien tot grote onrust geleid binnen de organisatie.

Door |2019-02-25T17:35:56+01:00juni 22nd, 2017|h-grond, Ontslag, Vrijheid van meningsuiting|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag wegens extremistische uitingen op internet

Afspraken maken over aandelen, certificaten en opties bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op (financiële) werknemersparticipatie. Denk daarbij aan werknemers die aandelen, certificaten van aandelen of opties op aandelen houden in het kapitaal van de werkgever. In veel gevallen betekent het einde van de arbeidsovereenkomst ook het einde van de werknemersparticipatie. Een werkgever kan bijv. eisen dat de werknemer zijn aandelen tegen een bepaalde prijs aanbiedt aan de overige aandeelhouders of aan de vennootschap zelf. Bepaalde aandelenopties kunnen bij uitdiensttreding komen te vervallen. Hoe werkt dit in de praktijk? Betekent een vertrek van de werknemer altijd een beëindiging van de werknemersparticipatie? Waar is dit van afhankelijk? Onder welke voorwaarden moet de participatie worden beëindigd? Maakt het uit of het daarbij gaat om aandelen, certificaten, of opties op aandelen? In hoeverre zijn van te voren gemaakte afspraken over het beëindigen van de participatie geldig?

Door |2019-02-26T16:24:03+01:00juni 12th, 2017|Aandelen, Beëindigingsregeling, Certificaten, Good Leaver/Bad Leaver, Opties|Reacties uitgeschakeld voor Afspraken maken over aandelen, certificaten en opties bij een beëindigingsregeling

Het recht op WW-uitkering na het sluiten van een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de WW-uitkering. Voor een werknemer die wordt geconfronteerd met ontslag is het belangrijk te weten of hij na uitdiensttreding aanspraak maakt op een WW-uitkering. Vanzelfsprekend zal dat ook een belangrijke rol spelen bij de onderhandelingen over een beëindigingsregeling. Betekent het ondertekenen van zo’n regeling dat de werknemer niet kan terugvallen op een WW-uitkering, dan is de kans groot dat hij die regeling niet zal accepteren. Een werkgever zal dan op een andere, meer tijdsintensieve manier het ontslag moeten bewerkstelligen, bijv. via het UWV of de kantonrechter.

Door |2021-09-08T13:53:05+01:00april 25th, 2017|Beëindigingsregeling, WW-uitkering|Reacties uitgeschakeld voor Het recht op WW-uitkering na het sluiten van een beëindigingsregeling

Het uitbetalen van vakantiedagen bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de vakantiedagen. Bij uitdiensttreding heeft een werknemer recht op een uitbetaling (in geld) van zijn nog niet-opgenomen vakantiedagen. Dit kan een belangrijke factor zijn in de onderhandelingen over een beëindigingsregeling. Zeker als de werknemer nog een behoorlijk vakantietegoed heeft openstaan. Hoe wordt de hoogte van deze vergoeding precies berekend? En is het recht op deze vergoeding afhankelijk van de aangevoerde reden voor ontslag? Heeft een werknemer ook recht op deze vergoeding als hij wordt ‘vrijgesteld van werkzaamheden’ (d.w.z. dat hij tot de einddatum niet meer hoeft te werken en in feite betaald verlof geniet)?

Door |2019-02-26T16:33:51+01:00april 5th, 2017|Beëindigingsregeling, Vakantiedagen|Reacties uitgeschakeld voor Het uitbetalen van vakantiedagen bij een beëindigingsregeling

Het verlenen van finale kwijting bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de finale kwijting. Met een beëindigingsregeling wordt doorgaans beoogd niet alleen een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst maar ook aan alle andere daarmee samenhangende kwesties. Denk bijv. aan een discussie over een bonusaanspraak of achterstallig loon. Maar het kan ook voorkomen dat er nog een schadeclaim is, bijv. omdat de werknemer in kwestie in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft opgelopen. Hoe leg je dit soort afspraken vast? En wat is de consequentie van het over en weer verlenen van ‘finale kwijting’ (een bepaling die in vrijwel alle beëindigingsregelingen is opgenomen)?

Door |2019-02-26T16:42:09+01:00maart 22nd, 2017|Beëindigingsregeling, Finale kwijting|Reacties uitgeschakeld voor Het verlenen van finale kwijting bij een beëindigingsregeling

Het bepalen van de einddatum bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de einddatum. Net als bij de ontslagvergoeding staat het werkgever en werknemer in beginsel vrij af te spreken met ingang van welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. De wettelijke opzegtermijn geldt namelijk alleen indien de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd (met uitzondering van een ontslag op staande voet) of wordt ontbonden door de kantonrechter (met dien verstande dat er redenen kunnen zijn voor de kantonrechter om geen rekening te houden met de geldende opzegtermijn). Toch zal de geldende opzegtermijn vaak een belangrijke leidraad zijn voor het vaststellen van de einddatum.

Door |2019-02-26T16:49:06+01:00maart 2nd, 2017|Beëindigingsregeling, Einddatum, WW-uitkering|Reacties uitgeschakeld voor Het bepalen van de einddatum bij een beëindigingsregeling

De ontslagvergoeding bij een beëindigingsregeling

In deze blog ga ik in op de ontslagvergoeding. Als werkgever en werknemer een beëindigingsregeling overeenkomen, dan staat het hen in beginsel vrij af te spreken óf een ontslagvergoeding wordt toegekend, en zo ja, hoe hoog die ontslagvergoeding zal zijn.[1] Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, dan heeft de werknemer namelijk geen recht op een transitievergoeding. Dat neemt niet weg dat de wettelijke transitievergoeding in de onderhandelingen meestal wel als leidraad dient. Overigens kan ook een toepasselijk sociaal plan als richtlijn functioneren. Ook relevant is of bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de werknemer een bepaalde ontslagvergoeding ontvangt bij ontslag (een contractuele ontslagvergoeding of ‘golden parachute’).

Door |2019-02-26T16:53:34+01:00februari 14th, 2017|Beëindigingsregeling, Billijke vergoeding, Contractuele ontslagvergoeding, Ontslagvergoeding|Reacties uitgeschakeld voor De ontslagvergoeding bij een beëindigingsregeling
Ga naar de bovenkant