Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Zilver Advocaten van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Zilver Advocaten zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring licht Zilver Advocaten toe op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze Privacyverklaring is ook te downloaden als PDF bestand.

1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Zilver Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Zilver Advocaten de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. Zilver Advocaten is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

2. DE VERWERKINGSDOELEINDEN WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS ZIJN BESTEMD

Zilver Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor wij worden ingeschakeld;
  4. voor het uitvoeren van de administratie en om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan ons stellen;
  5. in het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen;
  6. voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons kantoor;
  7. voor het innen van declaraties.

Zilver Advocaten kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

3. DE CATEGORIEËN VAN TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Zilver Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

  1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, nationa