Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Zilver Advocaten van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Zilver Advocaten zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring licht Zilver Advocaten toe op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze Privacyverklaring is ook te downloaden als PDF bestand.

1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Zilver Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Zilver Advocaten de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. Zilver Advocaten is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

2. DE VERWERKINGSDOELEINDEN WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS ZIJN BESTEMD

Zilver Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor wij worden ingeschakeld;
 4. voor het uitvoeren van de administratie en om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan ons stellen;
 5. in het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen;
 6. voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons kantoor;
 7. voor het innen van declaraties.

Zilver Advocaten kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

3. DE CATEGORIEËN VAN TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Zilver Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 1. contactgegevens (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs;
 2. gegevens in het kader van de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
 3. gegevens in het kader van het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 4. andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is het met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving;
 5. in sommige gevallen een verklaring omtrent gedrag (VOG);
 6. gegevens in verband met het kopen van diensten of producten;
 7. gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals behoeve van identificatie van en communicatie met de bezoekers van de website of gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden.

4. DE RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. In dat kader kan Zilver Advocaten uw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. u hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Zilver Advocaten rust. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de boekhouding van Zilver Advocaten, fiscale verplichtingen, verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende weten regelgeving;
 4. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Zilver Advocaten of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)weten regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
  1. het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van Zilver Advocaten;
  2. het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van Zilver Advocaten, zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en direct marketing, het maken van studies, modellen en statistieken, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van Zilver Advocaten bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van Zilver Advocaten;

in het kader waarvan het noodzakelijk kan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden.

5. DE ONTVANGERS OF CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het doorgeven van uw persoonsgegevens binnen de organisatie van Zilver Advocaten
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan Zilver Advocaten uw persoonsgegevens verstrekken aan personen binnen de organisatie van Zilver Advocaten. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens buiten de organisatie van Zilver Advocaten
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan Zilver Advocaten uw persoonsgegevens ook verstrekken aan personen buiten de organisatie van Zilver Advocaten. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is ook in dat geval afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.

Uw persoonsgegevens kunnen in ieder geval worden verstrekt aan:

 1. andere partijen (inclusief eventuele vertegenwoordigers) die direct of indirect betrokken zijn bij uw opdracht aan Zilver Advocaten;
 2. archiefbeheerders van Zilver Advocaten;
 3. gerechtelijke instanties;
 4. gerechtsdeurwaarders;
 5. externe accountants van Zilver Advocaten;
 6. externe adviseurs van Zilver Advocaten;
 7. facilitaire dienstverleners van Zilver Advocaten;
 8. IT-dienstverleners van Zilver Advocaten;
 9. toezichthouders.

6. DE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan Zilver Advocaten uw persoonsgegevens verstrekken aan personen of organisaties die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. Dit zijn zogenoemde ‘derde landen’.

De Europese Commissie heeft beslist dat een aantal derde landen een passend beschermingsniveau biedt ten aanzien van uw persoonsgegevens. Een lijst van deze landen is te raadplegen op de website van Europese Commissie.

Het is ook mogelijk dat derde landen geen passend beschermingsniveau bieden ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien Zilver Advocaten uw persoonsgegevens doorgeeft aan personen of organisaties in dergelijke landen, dan zal Zilver Advocaten passende waarborgen bieden met het oog op de veiligheid van uw persoonsgegevens, voor zover het op grond van de wet noodzakelijk is dergelijke waarborgen te bieden. Zo is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk passende waarborgen te bieden als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van uw persoonsgegevens, nadat u bent ingelicht over de risico’s daarvan.

Wilt u weten of – en, zo ja, welke – passende waarborgen zijn getroffen? Neemt u dan contact met ons op (zie hierna paragraaf 15).

7. DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Zilver Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Zilver Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Zilver Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. DE PERIODE GEDURENDE WELKE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Zilver Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt (zie hiervoor paragraaf 2), maar ten minste zo lang als vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

9. UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS (INZAGE, RECTIFICATIE, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAAR-HEID, INTREKKING TOESTEMMING, INDIENING KLACHT)

U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien Zilver Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, dan hebt u voorts het recht op:

 1. inzage van uw persoonsgegevens (art. 15 AVG);
 2. rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG);
 3. wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG);
 4. beperking van de u betreffende verwerking (art. 18 AVG);
 5. het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG);
 6. overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG);
 7. voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens (uitsluitend) is gebaseerd op uw toestemming: het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 AVG);
 8. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).

10. UW EVENTUELE VERPLICHTINGEN TOT HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN DE MOGELIJKE GEVOLGEN INDIEN NIET AAN DEZE VERPLICHTINGEN WORDT VOLDAAN

U kunt wettelijk of contractueel verplicht zijn tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens. Daarnaast kan het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens voor Zilver Advocaten een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het sluiten van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld naam-, adresen woonplaatsgegevens). Als dit het geval is, dan zal Zilver Advocaten u hiervan op de hoogte stellen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan onder meer tot gevolg hebben dat Zilver Advocaten geen overeenkomst met u aangaat, of – indien tussen u en Zilver Advocaten al een overeenkomst is gesloten – kan gevolgen hebben voor de overeenkomst tussen u en Zilver Advocaten.

11. HET BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Zilver Advocaten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit). Zilver Advocaten kan evenwel besluiten hier in de toekomst wel gebruik van te maken, indien en voor zover:

 1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Zilver Advocaten;
 2. dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, mits hierin is voorzien in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
 3. dit berust op uw uitdrukkelijke toestemming; in welk geval Zilver Advocaten u hierover vooraf zal informeren.

12. GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website(s) van Zilver Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Zilver Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

13. WEBSITE EN COOKIES

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Zilver Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Zilver Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

De website van Zilver Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Het gaat daarbij om gebruiksstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die met name bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om zeker te stellen dat persoonsgegevens die het in het kader van Google Analytics worden verzameld, alleen worden gebruikt om Zilver Advocaten inzicht te bieden in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Zilver Advocaten heeft de instellingen van Google Analytics zo aangepast dat de gegevens niet mogen worden ingezet door andere Google-diensten, en dat de laatste cijfers van alle in dit kader verzamelde IP-adressen direct worden gewist om het moeilijker te maken die te herleiden tot een specifieke bezoeker.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

14. WIJZIGINGEN

Zilver Advocaten behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wilt u weten of u de meeste recente versie van deze Privacyverklaring heeft? Neemt u dan contact met ons op (zie hierna paragraaf 15).

15. CONTACT

Voor vragen over deze Privacyverklaring en over de wijze waarop Zilver Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, en voor het uitoefenen van uw rechten, zoals hiervoor genoemd in paragraaf 9, kunt u contact opnemen met Zilver Advocaten. Hieronder treft u onze contactgegevens:

Zilver Advocaten
De Lairessestraat 154
1075 HL AMSTERDAM
Telefoon +31 (0)20 – 403 7224
Fax +31 (0)20 – 524 8480
E-mail info@zilveradvocaten.nl