Zilver Advocaten2019-03-07T15:09:10+01:00

Specialisten in arbeidsrecht

Praktijkgebieden

Waarvoor u bij ons terecht kunt

U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Denk daarbij aan veiligheid op de werkvloer, arbeidsomstandigheden, burn-out, RSI, seksuele intimidatie en (on)gelijke behandeling. Ook in gevallen waarin werknemers aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude of wanneer een werknemer schade heeft veroorzaakt bij een klant, kunt u bij ons terecht voor advies.

Op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao´s) kunt u bij ons te allen tijde advies inwinnen over verschillende onderwerpen, zoals de totstandkoming van cao´s (inclusief (toelating tot) onderhandelingen), het opstellen van cao-bepalingen, de uitleg van cao-bepalingen, het verlengen en beëindigen van cao´s, algemeenverbindendverklaring (AVV), dispensatie van AVV, en collectieve acties (stakingen). Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures over de bovenstaande onderwerpen, zowel bij de civiele rechter als bij arbiters.

Veel arbeidsovereenkomst bevatten concurrentie- en relatiebedingen. Een werknemer mag dan gedurende een bepaalde tijd na uitdiensttreding niet concurreren met de (voormalig) werkgever en/of geen relaties daarvan benaderen. U kunt bij ons terecht voor advies over het opstellen en het handhaven van concurrentie- en relatiebedingen. Wij betrekken daarbij ook eventueel overeengekomen geheimhoudings- en boetebedingen. Verder kunt u op ons rekenen om zo nodig een juridische procedure te initiëren en voorlopige maatregelen treffen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op belangrijk bewijsmateriaal. Zo zijn uw belangen altijd optimaal gewaarborgd.

Er komt veel kijken bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn vaak meerdere opties voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan vaste of flexibele arbeidscontracten, bonusregelingen, contractuele ontslagvergoedingen, etc. Ook de specifieke verhouding tussen werkgever en werknemer kan een belangrijke rol spelen bij het uitwerken van afspraken, zoals bij directeurs, consultants en expats. Voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Daarnaast adviseren wij over arbeidsgerelateerde commerciële contracten, zoals agentuur-, distributie- of franchisecontracten, overeenkomsten van opdracht en maatschapscontracten.

Het personeel kan tot op zekere hoogte medezeggenschap uitoefenen binnen de onderneming van de werkgever. Doorgaans via de ondernemingsraad (OR), die beschikt over belangrijke informatie-, advies- en instemmingsrechten. U kunt bij ons terecht voor advies over het instellen en handhaven van medezeggenschap binnen organisaties, advies- en instemmingstrajecten met ondernemingsraden bij reorganisaties en fusies, en overige rechten en verplichtingen op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van individueel ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsovereenkomst (door de kantonrechter) en ontslag met toestemming van het UWV. Daarnaast adviseren wij over collectief ontslagrecht, bijvoorbeeld bij reorganisaties en bedrijfssluitingen. Ook bij bestuurscrises en ontslag van statutair directeuren kunnen wij direct inspringen.

Werkgevers passen doorgaans diverse beleidsregels en collectieve regelingen toe. Bijvoorbeeld op het gebied van verlof, veiligheid op de werkvloer, e-mail- en internetgebruik (waaronder social media), privacy, beloningsregelingen en corporate governance. Wij kunnen u adviseren bij het opstellen en handhaven van dergelijke regelingen.

Werkgevers verwerken doorgaans persoonsgegevens van hun werknemers. Daarbij kan worden gedacht aan NAW-gegevens, salarisgegevens en informatie over het functioneren. In sommige gevallen gaat het verwerken van persoonsgegevens nog verder. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ook werknemersgedrag monitort of test op alcohol- of drugsgebruik. Als verwerker van persoonsgegevens moet een werkgever voldoen aan diverse privacyregels, die in 2018 zijn aangescherpt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het opstellen van privacyverklaringen, het uitwerken van verwerkersovereenkomsten en het toetsen van doorgiften van persoonsgegevens naar niet-EU-landen.

Ondernemingen zijn continue onderhevig aan interne en externe veranderingen. Veranderde omstandigheden kunnen aanleiding vormen om te reorganiseren, het bedrijf geheel of gedeeltelijk te sluiten en/of te verhuizen. Voor de begeleiding van dergelijke processen kunt u te allen tijde bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het opstellen van reorganisatieplan, de selectie van boventallige werknemers, het opstellen van een sociaal plan, overleg met de ondernemingsraad en vakbonden en contact met het UWV.

Zieke werknemers worden tot op zekere hoogte beschermd onder Nederlandse wetgeving. Zo geldt er tijdens de eerste 2 jaar van ziekte bijvoorbeeld een opzegverbod. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in die periode in beginsel niet beëindigen. Een werknemer heeft daarnaast recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zowel werkgever als werknemer moeten zich inspannen om de zieke werknemer te doen re-integreren. Voor alle vragen over zieke werknemers, bijvoorbeeld over het opzegverbod, loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratie en sociale zekerheid, kunt u bij ons terecht.

Ook als zelfstandige zonder personeel (zzp´er) of als opdrachtgever kunt u ons inschakelen voor advies. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht of zzp-contract. Wij gaan daarbij onder andere na in hoeverre de beoogde samenwerking kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en wat de mogelijke (fiscale) consequenties zijn als de onderlinge relatie wordt aangemerkt als een dienstbetrekking.

Over Zilver Advocaten

Zilver Advocaten is een advocatenkantoor dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ons kantoor bestaat uitsluitend uit advocaten met ruime ervaring opgedaan bij grote gerenommeerde kantoren:

  • Christiaan Zillinger Molenaar
  • Niels Verhage
  • Alwin Stege
  • Maurits van Buren

Wij adviseren en procederen op alle gebieden aangaande het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld individuele ontslagzaken, reorganisaties of medezeggenschapskwesties. Mocht een complexe zaak onze expertise overstijgen, bijvoorbeeld vanwege een zaak die meer rechtsgebieden beslaat, dan werken we nauw samen met gespecialiseerde kantoren met dezelfde kwaliteitsnormen en passie voor hun werk.

Zilver Advocaten staat zowel grote en kleine werkgevers als werknemers bij. In het bijzonder richten wij ons op bedrijven, ondernemingsraden en hoger management. Onze cliënten zijn gevestigd door heel Nederland en zijn onder meer actief in de volgende sectoren of branches: uitgeverij, retail, industrie, kinderopvang , bank- en verzekeringswezen, uitvaart, horeca, woningbouw, vastgoed, non-profit, sport, informatietechnologie, groothandel en bouwnijverheid.

De advocaten

Maak kennis met ons

Christiaan Zillinger Molenaar
Christiaan Zillinger Molenaar
Meer over mij
Niels Verhage
Niels Verhage
“Het meest optimale resultaat als uitgangspunt”

niels@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7222
+31 (0)20 201 0130
+31 (0)6 1320 6183

Meer over mij
Alwin Stege
Alwin Stege
Meer over mij
Maurits van Buren
Maurits van Buren
Meer over mij

Bent u op zoek naar één van onze diensten?

Neem gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar.

Contact

Met Zilver Advocaten kiest u voor een gespecialiseerd kantoor dat kwalitatief hoogwaardige diensten levert tegen een competitieve prijs

Blog

Blijf op de hoogte

Wet arbeidsmarkt in balans: wat u moet weten

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. De Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal belangrijke wetswijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de WW-uitkering. Er komen nadere regels voor oproepovereenkomsten en payrollovereenkomsten. Als de Eerste Kamer het voorstel aanneemt, dan zullen de wijzigingen per 1 januari 2020 van kracht worden. Wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie? En hoe kunt u nu alvast anticiperen op de veranderingen per 1 januari 2020?

Het deskundigenoordeel van het UWV

Zowel werkgevers als werknemers kunnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzoeken een deskundigenoordeel af te geven. Bijvoorbeeld over de vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, of de werknemer en werkgever voldoende re-integratie-inspanningen verrichten, en in hoeverre bepaalde arbeid passend is voor de zieke werknemer. In sommige gevallen kan het aanvragen van een deskundigenoordeel zelfs verplicht zijn. Waarover kan het UWV precies een deskundigenoordeel afgeven? En wanneer is het raadzaam een deskundigenoordeel aan te vragen? In welke gevallen moet verplicht een deskundigenoordeel worden aangevraagd, en wat zijn de gevolgen als hier niet aan wordt voldaan?

Gedeeltelijke transitievergoeding bij noodzakelijke vermindering arbeidstijd

Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in bijzondere gevallen waarin de arbeidstijd wordt verminderd maar het dienstverband feitelijk in stand blijft een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Namelijk wanneer ‘door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer’. De manier waarop deze vermindering wordt bewerkstelligd, is daarbij volgens de Hoge Raad niet relevant. Met andere woorden: zowel in de situatie waarin de werkgever het contract opzegt en aansluitend daarop een nieuw contract aanbiedt voor minder uren per week, als in het geval waarin werkgever en werknemer in onderling overleg afspreken het aantal te werken uren verminderen, kan een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd zijn. Wanneer zijn werkgever en werknemer ‘door omstandigheden gedwongen’ de arbeidstijd te verminderen? Wat wordt precies bedoeld met een ‘substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd’? En wat nu als een werknemer hetzelfde aantal uren blijft werken, maar in een lager betaalde functie?

Meer lezen?

Bekijk alle blogartikelen

Contact

Wij horen graag van u

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Onderwerp

Uw bericht

*= verplicht veld

Algemene informatie

Adres
De Lairessestraat 154
1075 HL
Amsterdam

Telefoon, fax & e-mail
Christiaan Zillinger Molenaar
T +31 (0)20 403 7221
F +31 (0)20 524 8480
E christiaan@zilveradvocaten.nl

Niels Verhage
T +31 (0)20 403 7222
F +31 (0)20 201 0130
E niels@zilveradvocaten.nl


Alwin Stege

T +31 (0)20 403 7223
F +31 (0)20 202 3600
E alwin@zilveradvocaten.nl

Maurits van Buren
T +31 (0)20 403 7224
F +31 (0)20 524 8480
E maurits@zilveradvocaten.nl

KvK-nummer
34328466

Btw-nummer
NL820480812

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Privacyverklaring