Zilver Advocaten2019-08-05T09:38:03+01:00

Specialisten in arbeidsrecht

Praktijkgebieden

Waarvoor u bij ons terecht kunt

U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Denk daarbij aan veiligheid op de werkvloer, arbeidsomstandigheden, burn-out, RSI, seksuele intimidatie en (on)gelijke behandeling. Ook in gevallen waarin werknemers aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld bij verdenking van fraude of wanneer een werknemer schade heeft veroorzaakt bij een klant, kunt u bij ons terecht voor advies.

Op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao´s) kunt u bij ons te allen tijde advies inwinnen over verschillende onderwerpen, zoals de totstandkoming van cao´s (inclusief (toelating tot) onderhandelingen), het opstellen van cao-bepalingen, de uitleg van cao-bepalingen, het verlengen en beëindigen van cao´s, algemeenverbindendverklaring (AVV), dispensatie van AVV, en collectieve acties (stakingen). Wij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures over de bovenstaande onderwerpen, zowel bij de civiele rechter als bij arbiters.

Veel arbeidsovereenkomst bevatten concurrentie- en relatiebedingen. Een werknemer mag dan gedurende een bepaalde tijd na uitdiensttreding niet concurreren met de (voormalig) werkgever en/of geen relaties daarvan benaderen. U kunt bij ons terecht voor advies over het opstellen en het handhaven van concurrentie- en relatiebedingen. Wij betrekken daarbij ook eventueel overeengekomen geheimhoudings- en boetebedingen. Verder kunt u op ons rekenen om zo nodig een juridische procedure te initiëren en voorlopige maatregelen treffen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op belangrijk bewijsmateriaal. Zo zijn uw belangen altijd optimaal gewaarborgd.

Er komt veel kijken bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn vaak meerdere opties voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan vaste of flexibele arbeidscontracten, bonusregelingen, contractuele ontslagvergoedingen, etc. Ook de specifieke verhouding tussen werkgever en werknemer kan een belangrijke rol spelen bij het uitwerken van afspraken, zoals bij directeurs, consultants en expats. Voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Daarnaast adviseren wij over arbeidsgerelateerde commerciële contracten, zoals agentuur-, distributie- of franchisecontracten, overeenkomsten van opdracht en maatschapscontracten.

Het personeel kan tot op zekere hoogte medezeggenschap uitoefenen binnen de onderneming van de werkgever. Doorgaans via de ondernemingsraad (OR), die beschikt over belangrijke informatie-, advies- en instemmingsrechten. U kunt bij ons terecht voor advies over het instellen en handhaven van medezeggenschap binnen organisaties, advies- en instemmingstrajecten met ondernemingsraden bij reorganisaties en fusies, en overige rechten en verplichtingen op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van individueel ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsovereenkomst (door de kantonrechter) en ontslag met toestemming van het UWV. Daarnaast adviseren wij over collectief ontslagrecht, bijvoorbeeld bij reorganisaties en bedrijfssluitingen. Ook bij bestuurscrises en ontslag van statutair directeuren kunnen wij direct inspringen.

Werkgevers passen doorgaans diverse beleidsregels en collectieve regelingen toe. Bijvoorbeeld op het gebied van verlof, veiligheid op de werkvloer, e-mail- en internetgebruik (waaronder social media), privacy, beloningsregelingen en corporate governance. Wij kunnen u adviseren bij het opstellen en handhaven van dergelijke regelingen.

Werkgevers verwerken doorgaans persoonsgegevens van hun werknemers. Daarbij kan worden gedacht aan NAW-gegevens, salarisgegevens en informatie over het functioneren. In sommige gevallen gaat het verwerken van persoonsgegevens nog verder. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ook werknemersgedrag monitort of test op alcohol- of drugsgebruik. Als verwerker van persoonsgegevens moet een werkgever voldoen aan diverse privacyregels, die in 2018 zijn aangescherpt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het opstellen van privacyverklaringen, het uitwerken van verwerkersovereenkomsten en het toetsen van doorgiften van persoonsgegevens naar niet-EU-landen.

Ondernemingen zijn continue onderhevig aan interne en externe veranderingen. Veranderde omstandigheden kunnen aanleiding vormen om te reorganiseren, het bedrijf geheel of gedeeltelijk te sluiten en/of te verhuizen. Voor de begeleiding van dergelijke processen kunt u te allen tijde bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het opstellen van reorganisatieplan, de selectie van boventallige werknemers, het opstellen van een sociaal plan, overleg met de ondernemingsraad en vakbonden en contact met het UWV.

Zieke werknemers worden tot op zekere hoogte beschermd onder Nederlandse wetgeving. Zo geldt er tijdens de eerste 2 jaar van ziekte bijvoorbeeld een opzegverbod. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in die periode in beginsel niet beëindigen. Een werknemer heeft daarnaast recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zowel werkgever als werknemer moeten zich inspannen om de zieke werknemer te doen re-integreren. Voor alle vragen over zieke werknemers, bijvoorbeeld over het opzegverbod, loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratie en sociale zekerheid, kunt u bij ons terecht.

Ook als zelfstandige zonder personeel (zzp´er) of als opdrachtgever kunt u ons inschakelen voor advies. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht of zzp-contract. Wij gaan daarbij onder andere na in hoeverre de beoogde samenwerking kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en wat de mogelijke (fiscale) consequenties zijn als de onderlinge relatie wordt aangemerkt als een dienstbetrekking.

Over Zilver Advocaten

Zilver Advocaten is een advocatenkantoor dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ons kantoor bestaat uitsluitend uit advocaten met ruime ervaring opgedaan bij grote gerenommeerde kantoren:

  • Christiaan Zillinger Molenaar
  • Niels Verhage
  • Alwin Stege
  • Maurits van Buren

Wij adviseren en procederen op alle gebieden aangaande het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld individuele ontslagzaken, reorganisaties of medezeggenschapskwesties. Mocht een complexe zaak onze expertise overstijgen, bijvoorbeeld vanwege een zaak die meer rechtsgebieden beslaat, dan werken we nauw samen met gespecialiseerde kantoren met dezelfde kwaliteitsnormen en passie voor hun werk.

Zilver Advocaten staat zowel grote en kleine werkgevers als werknemers bij. In het bijzonder richten wij ons op bedrijven, ondernemingsraden en hoger management. Onze cliënten zijn gevestigd door heel Nederland en zijn onder meer actief in de volgende sectoren of branches: uitgeverij, retail, industrie, kinderopvang , bank- en verzekeringswezen, uitvaart, horeca, woningbouw, vastgoed, non-profit, sport, informatietechnologie, groothandel en bouwnijverheid.

De advocaten

Maak kennis met ons

Christiaan Zillinger Molenaar
Christiaan Zillinger Molenaar
Meer over mij
Niels Verhage
Niels Verhage
“Het meest optimale resultaat als uitgangspunt”

niels@zilveradvocaten.nl
+31 (0)20 403 7222
+31 (0)20 201 0130
+31 (0)6 1320 6183

Meer over mij
Alwin Stege
Alwin Stege
Meer over mij
Maurits van Buren
Maurits van Buren
Meer over mij

Bent u op zoek naar één van onze diensten?

Neem gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar.

Met Zilver Advocaten kiest u voor een gespecialiseerd kantoor dat kwalitatief hoogwaardige diensten levert tegen een competitieve prijs

Blog

Blijf op de hoogte

Het gebruik van vingerafdrukken en andere biometrische gegevens in de arbeidsverhouding

Voor het verwerken van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken of irisscans, gelden strenge wettelijke eisen. Dergelijke persoonsgegevens worden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk aangeduid als ´bijzondere persoonsgegevens´, en daarvoor gelden specifieke regels. In hoeverre mogen biometrische gegevens worden verwerkt in de arbeidsrelatie? Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een werkgever gebruik wil maken van een kloksysteem waarbij werknemers in- en uitklokken met behulp van hun vingerafdruk. Ook voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de toegang tot bepaalde ruimtes te regelen, kan hiervan gebruik gemaakt worden. Is dat toegestaan? En zo ja, welke voorwaarden gelden hiervoor en welke waarborgen moeten worden getroffen?

Het berekenen van de opzegtermijn bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst moet in beginsel een opzegtermijn in acht worden genomen. De lengte van de door de werkgever in acht te nemen wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de betrokken werknemer. Oftewel de anciënniteit van de werknemer. Dat lijkt overzichtelijk, maar in de praktijk blijkt het berekenen van de opzegtermijn niet altijd even eenvoudig. Wat bijvoorbeeld te doen als het dienstverband tijdelijk onderbroken is geweest? Telt het eerste dienstverband dan mee bij de berekening van de opzegtermijn? En wat als de werknemer eerst als uitzendkracht werkte, en vervolgens in dienst is getreden bij de opdrachtgever? Of als een werknemer gedurende zijn loopbaan bij meerdere verschillende juridische entiteiten binnen hetzelfde concern in dienst is geweest?

Het verwerken van gezondheidsgegevens van uw personeel

Valt een werknemer uit wegens ziekte, dan is de werkgever in beginsel verplicht het loon door te betalen gedurende de periode dat de werknemer ziek is. De werkgever is daarnaast verplicht de zieke werknemer te doen re-integreren. Om uitvoering te kunnen geven aan deze verplichtingen is het voor een werkgever van belang om te beschikken over gegevens met betrekking de ziekmelding c.q. ziekte van de werknemer. Met het oog op de re-integratie moet een werkgever bijvoorbeeld weten of een werknemer mogelijk andere arbeid binnen de organisatie kan verrichten. Om vast te stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling is het belangrijk om te weten of en in hoeverre de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Welke informatie mag een werkgever verwerken over zieke werknemers? Mag een arbodienst informatie delen met de werkgever? En wat te doen als een werknemer uit zichzelf gegevens deelt met de werkgever over zijn ziekte?

Contact

Wij horen graag van u

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Onderwerp

Uw bericht

*= verplicht veld

Algemene informatie

Adres
De Lairessestraat 154
1075 HL
Amsterdam

Telefoon, fax & e-mail
Christiaan Zillinger Molenaar
T +31 (0)20 403 7221
F +31 (0)20 524 8480
E christiaan@zilveradvocaten.nl

Niels Verhage
T +31 (0)20 403 7222
F +31 (0)20 201 0130
E niels@zilveradvocaten.nl


Alwin Stege

T +31 (0)20 403 7223
F +31 (0)20 206 3600
E alwin@zilveradvocaten.nl

Maurits van Buren
T +31 (0)20 403 7224
F +31 (0)20 524 8480
E maurits@zilveradvocaten.nl

KvK-nummer
34328466

Btw-nummer
NL8204.77.977.B01

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Privacyverklaring