Ontslag wegens disfunctioneren en het verbetertraject

Wat moet u als werkgever concreet doen op het moment dat een werknemer onvoldoende presteert? Hoeveel kansen moet een werknemer krijgen voordat er een gegronde reden is voor ontslag wegens disfunctioneren? En wat zijn nu de concrete aandachtspunten bij het starten van een verbetertraject?

Door |2021-11-29T13:37:38+01:00november 30th, 2021|d-grond, Ontslag|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag wegens disfunctioneren en het verbetertraject

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

In 2019 is door het Europees Parlement en de Raad de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie aangenomen. Op grond van de richtlijn krijgen werknemers een aantal nieuwe minimumrechten.

Door |2021-11-10T15:59:18+01:00november 9th, 2021|Arbeidsovereenkomst, Nevenwerkzaamhedenbeding, Scholing, Studiekostenbeding|Reacties uitgeschakeld voor Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

Het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding bij ontslag

In uitzonderlijke situaties kan een werknemer bij ontslag aanspraak maken op een door de werkgever te betalen billijke vergoeding. Daarvoor moet wel vaststaan dat ofwel a) de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft doen eindigen zonder gegronde reden, ofwel b) het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Door |2021-11-09T14:57:56+01:00oktober 15th, 2021|Ontslag|Reacties uitgeschakeld voor Het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding bij ontslag

Aanvechten ontslag op staande voet

Bij zeer ernstige vergrijpen kan een werkgever overgaan tot ontslag op staande voet. Denk bijvoorbeeld aan een greep uit de kas, een vechtpartij op het werk of ongegronde en herhaaldelijke werkweigering. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct en de werknemer heeft in beginsel geen recht op een transitievergoeding.

Door |2021-11-09T14:57:57+01:00september 7th, 2021|Ontslag|Reacties uitgeschakeld voor Aanvechten ontslag op staande voet

Let op schriftelijke motivering bij concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Vaak worden bij indiensttreding afspraken gemaakt over de mogelijkheden van de werknemer om na uitdiensttreding voor een concurrent te gaan werken. Meestal wordt afgesproken dat de werknemer gedurende een bepaalde periode na uitdiensttreding niet mag werken voor concurrenten, waarbij soms tevens een bepaald gebied wordt omgeschreven waarin de werknemer niet mag concurreren. Dit soort afspraken worden vastgelegd in een concurrentiebeding. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten gelden enkele wettelijke eisen. Zo moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Verder kan een werknemer een overeengekomen concurrentiebeding via de rechter geheel of gedeeltelijk ongedaan laten maken indien hij in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever onbillijk wordt benadeeld door het concurrentiebeding. Wordt een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt daarnaast een extra vereiste. In het concurrentiebeding moet dan tevens schriftelijk zijn gemotiveerd waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Is deze schriftelijke motivering niet opgenomen, of blijkt het concurrentiebeding niet noodzakelijk te zijn in het licht van de opgenomen motivering, dan kan op het concurrentiebeding geen beroep worden gedaan. In dit soort gevallen is het dus belangrijk de schriftelijke motivering zorgvuldig op te stellen. Waar moet een schriftelijke motivering bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd concreet aan voldoen? In hoeverre moet de werkgever zijn belang bij het afspreken van een concurrentiebeding specificeren? En kan een werkgever volstaan met ‘standaard’-motivering of moet de motivering precies zijn toegesneden op de betreffende werknemer of de specifieke functie van de werknemer?

Door |2021-06-22T08:12:04+01:00juni 22nd, 2021|Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Concurrentiebeding, Geheimhoudingsbeding, Relatiebeding, Schriftelijkheidsvereiste|Reacties uitgeschakeld voor Let op schriftelijke motivering bij concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Wordt een werknemer ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten – de werknemer heeft bijvoorbeeld een greep uit de kas gedaan – dan is de werkgever in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Een werknemer kan in zo’n geval alleen in bijzondere omstandigheden toch nog in aanmerking komen voor een transitievergoeding (of een deel daarvan). Daarvoor moet de ontslagen werknemer kunnen aantonen dat het niet toekennen van een transitievergoeding ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’. Hoe werkt dit in de praktijk? Wanneer handelt een werknemer nu eigenlijk ernstig verwijtbaar? Welke omstandigheden zijn daarvoor relevant, en welke niet? Kijkt een rechter bijvoorbeeld alleen naar het gedrag van de werknemer dat heeft geresulteerd in het ontslag (bijvoorbeeld diefstal of fraude op het werk, zonder gegronde reden herhaaldelijk niet op het werk komen, agressief en intimiderend gedrag, etc.). Of wordt ook gekeken naar andere omstandigheden? Bijvoorbeeld het feit dat de werknemer verder wel een goede staat van dienst heeft gehad had en – los van het verwijtbare gedrag – altijd naar tevredenheid heeft gefunctioneerd?

Door |2021-06-01T10:27:35+01:00juni 1st, 2021|e-grond, Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer, Ontslag, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding|Reacties uitgeschakeld voor Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Invoering van gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Bij de geboorte of adoptie van een kind kunnen ouders ouderschapsverlof opnemen. Op basis van de huidige wettelijke regels ontvangt de werknemer tijdens ouderschapsverlof geen inkomen (geen loon en ook geen uitkering). Hoewel in sommige cao’s wel financiële voorzieningen zijn getroffen, leidt het opnemen van ouderschapsverlof in veel gevallen dus tot een financiële aderlating. In de op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (richtlijn (EU) 2019/1158) is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald moet zijn. Dit betekent dat de Nederlandse wet moet worden aangepast. Dit zal gebeuren via invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof. Op grond van deze wet zullen ouders die ouderschapsverlof opnemen gedurende een periode van maximaal 9 weken recht hebben op een uitkering. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 2 augustus 2022 (de uiterste datum volgens de richtlijn). De wet is eind april 2021 met een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is nog niet door de Eerste Kamer behandeld.

Door |2021-05-11T11:39:51+01:00mei 11th, 2021|Ouderschapsverlof, Wet betaald ouderschapsverlof, Wet flexibel werken, Wet WIEG|Reacties uitgeschakeld voor Invoering van gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Schadevergoeding wegens schending van de privacy van een werknemer

Binnen de werksfeer worden vaak op tal van verschillende manieren persoonsgegevens verwerkt over het personeel. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van personeelsdossiers, de inzet van cameratoezicht, het afnemen van alcohol- of drugstesten op het werk, het (al dan niet geautomatiseerd) controleren van e-mails, etc. Dergelijke verwerkingen moeten gerechtvaardigd zijn en moeten bovendien op een zorgvuldige manier gebeuren. Belangrijk is dat niet meer gegevens worden opgeslagen of doorgestuurd dan strikt noodzakelijk is, dat het personeel goed geïnformeerd is over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, en dat de gegevens goed beveiligd zijn. Zo borgt u de privacy binnen uw organisatie. Maar wat als het nu toch mis gaat? Personeelsdossiers raken bijvoorbeeld verloren of in verkeerde handen omdat het beveiligingsbeleid niet op orde was. Of het blijkt dat de e-mails van een werknemer op onterechte gronden zijn gecontroleerd. Heeft een als gevolg daarvan benadeelde werknemer dan recht op een schadevergoeding? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt van wel. Hoe werkt dit nu in de praktijk? En wat zegt de rechter hier eigenlijk over?

Verplichte coronavaccinatie op het werk en de AVG

Inmiddels bijna 3 maanden geleden, op 6 januari 2021, werd de eerste persoon ingeënt tegen het coronavirus. Ten tijde van het schrijven van dit artikel hebben in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen één coronavaccinatie ontvangen en bijna 600.000 mensen een tweede vaccinatie. Het huidige streven van het (demissionaire) kabinet is dat alle volwassenen voor juli in ieder geval één coronavaccinatie hebben ontvangen. Volgens het huidige vaccinatieschema zal een groot deel van de bevolking vanaf mei dit jaar worden uitgenodigd voor een inenting. Vaccinatie is niet wettelijk verplicht. Met dit in het vooruitzicht rijst de vraag in hoeverre een werkgever een coronavaccinatie verplicht mag stellen voor werknemers. Indien een werknemer zich niet heeft laten vaccineren, mag een werkgever de betreffende werknemer dan bijvoorbeeld de toegang tot het werk ontzeggen of verdergaande maatregelen treffen, zoals een ontslag? De vraag is hoe dit zich verhoudt met het recht op privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En tot slot, zou een werkgever dan wel een vaccinatie mogen stimuleren door bijvoorbeeld een ‘vaccinatiebonus’ toe te kennen aan medewerkers die zich laten vaccineren?

Door |2021-03-30T08:39:13+01:00maart 30th, 2021|Alcohol- en drugstesten op het werk, AVG, Bijzondere persoonsgegevens, Corona, Coronavirus, Data Protection Impact Assessment, Gezondheidsgegevens, Persoonsgegevens, Privacy|Reacties uitgeschakeld voor Verplichte coronavaccinatie op het werk en de AVG
Ga naar de bovenkant