Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF bestand.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
– Zilver Advocaten: de maatschap Zilver Advocaten.
– Vennoten: de vennoten van Zilver Advocaten. Opgave van de namen van de vennoten wordt op schriftelijk verzoek gedaan.
– Cliënt: de opdrachtgever van Zilver Advocaten.

1.

Alle opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zilver Advocaten op grond van een overeenkomst van opdracht.

2.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Zilver Advocaten schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de Vennoten, voormalig Vennoten, en alle personen die, op welke wijze dan ook, voor de maatschap Zilver Advocaten en/of haar voorganger Haseborg & Zillinger advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.

4.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zilver Advocaten. Zilver Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren.

5.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

6.

Zilver Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit, zoveel als mogelijk, doen in overleg met de opdrachtgever. Zij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derden. Zilver Advocaten is bevoegd een beperking van aansprakelijkhe