Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF bestand.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
– Zilver Advocaten: de maatschap Zilver Advocaten.
– Vennoten: de vennoten van Zilver Advocaten. Opgave van de namen van de vennoten wordt op schriftelijk verzoek gedaan.
– Cliënt: de opdrachtgever van Zilver Advocaten.

1.

Alle opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zilver Advocaten op grond van een overeenkomst van opdracht.

2.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Zilver Advocaten schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de Vennoten, voormalig Vennoten, en alle personen die, op welke wijze dan ook, voor de maatschap Zilver Advocaten en/of haar voorganger Haseborg & Zillinger advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.

4.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zilver Advocaten. Zilver Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren.

5.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

6.

Zilver Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit, zoveel als mogelijk, doen in overleg met de opdrachtgever. Zij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derden. Zilver Advocaten is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van derden te accepteren in naam van de opdrachtgever.

7.

De aansprakelijkheid van Zilver Advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever terzake de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Zilver Advocaten is betaald, tot een maximum van EUR 20.000,=. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de Vennoten in persoon is uitgesloten.

8.

Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Zilver Advocaten, schriftelijk aan Zilver Advocaten mede te delen. Alle aanspraken van Cliënten en van derden jegens Zilver Advocaten vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken nadat de Cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.

9.

Cliënt zal Zilver Advocaten vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan haar vergoeden alle in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

10.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Zilver Advocaten en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zilver Advocaten en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail.

11.

Het honorarium van Zilver Advocaten wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, vermeerderd met een vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten (zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Cliënt ingeschakelde derden). Zilver Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Zilver Advocaten is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Zilver Advocaten met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

12.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van de declaraties van Zilver Advocaten dient te geschieden in euro’s en binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Zilver Advocaten is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten gezamenlijk te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

13.

Zilver Advocaten heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Cliënt en/of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

14.

Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

15.

Zilver Advocaten kent een interne klachtenregeling. Op verzoek wordt deze regeling verstrekt.

16.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

17.

De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit bedoelde overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

18.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34328466.