Published On: mei 22nd, 2020Categorieën: Arbeidsovereenkomst

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet in verband met de coronacrisis het tweede noodpakket aangekondigdOnderdeel van dit tweede noodpakket is een verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met 3 maanden.

Hierdoor kunnen werkgevers, waarvan de omzet als gevolg van het coronavirus met ten minste 20% is gedaald, in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom voor de periode juni, juli en augustus 2020. Wel is een aantal nieuwe voorwaarden aangekondigd.  

Wat verandert er in de NOW vanaf 1 juni 2020? Krijgen werkgevers die een NOW-subsidie hebben ontvangen nog steeds een ´boete´ als zij in de subsidieperiode reorganisatieontslagen willen doorvoeren? En in hoeverre is rekening gehouden met werkgevers in seizoensgebonden sectoren, zoals de horeca?

De verlengde NOW-regeling in het kort

De NOW werd op 17 maart 2020 aangekondigd en op 31 maart 2020 gepubliceerd (zie hier de huidige versie van de NOW). De NOW voorzag aanvankelijk in een loonkostensubsidie voor de periode maart, april en mei 2020, maar zal als gevolg van de op 20 mei 2020 aangekondigde verlenging ook voorzien in een subsidie voor de periode juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW wordt ook wel aangeduid als de ´NOW 2.0´.

Omzetdaling

Hoe werkt de verlengde NOW-regeling nu precies? De verlengde NOW-regeling voorziet in een subsidie in de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus 2020. De hoogte van de subsidie is altijd afhankelijk van de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis.  

Deze omzetdaling wordt berekend door een kwart van de omzetperiode in de ´referentieperiode´ (d.w.z. de omzet in het jaar 2019) te vergelijken met de omzet in de ´meetperiode´. De meetperiode is altijd een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden, waarvan de ingangsdatum voor de NOW 2.0 moet liggen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De ingangsdatum is ter keuze van de werkgever, met dien verstande dat als een werkgever voor de maanden maart, april en mei 2020 al een NOW-subsidie heeft ontvangen, de meetperiode voor de verlengde NOW naadloos moet aansluiten op de meetperiode die voor de eerste subsidie is opgegeven.  

Overigens moet de omzetdaling wel altijd minimaal 20% zijn, anders ontstaat geen recht op subsidie. 

Loonsom

Het percentage van de omzetdaling wordt vervolgens vermenigvuldigd met driemaal de (maandelijkse) loonsom plus een forfaitaire opslag van 40%.  

Voor de vaststelling van de maandelijkse loonsom wordt gekeken naar de totale loonsom in de maand maart 2020. Dit is een belangrijke wijziging in de verlengde NOW. Voor de eerste NOW wordt namelijk gekeken naar de loonsom van de werkgever in de maand januari 2020, of als daarover geen loongegevens beschikbaar zijn, november 2019. Voor de verlengde NOW is de referentiemaand dus maart 2020. Hiermee is voor een deel tegemoetgekomen aan de belangen van ondernemingen met een seizoenspiek.[1]

De opslag van 40% is bedoeld als compensatie voor onder andere werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw vakantiebijslag. NB: ook dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste NOW. Voor de eerste NOW geldt namelijk een opslag van slechts 30%. 

Van het bedrag dat daarna overblijft, wordt 90% als subsidie toegekend. Van dit subsidiebedrag wordt 80% na goedkeuring van de aanvraag bij voorschot toegekend. 

Na afloop van de subsidieperiode wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke omzetdaling en daadwerkelijke loonkosten zijn geweest, op basis waarvan de subsidie definitief wordt vastgesteld.  

Kort rekenvoorbeeld

Zie hieronder een rekenvoorbeeld (gebaseerd op een van de voorbeelden genoemd op de website van het UWV): 

De werkgever verwacht in de (door de werkgever zelf gekozen) periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 een omzetdaling van 40% (ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2019). De loonsom in de maand maart 2020 was, inclusief forfaitaire opslag van 40%, EUR 100.000. Het verwachte subsidiebedrag is (40% * EUR 100.000 * 90% = ) EUR 36.000 per maand (EUR 108.000 voor 3 maanden). Als voorschot daarvan wordt 80% uitgekeerd, ofwel EUR 28.800 per maand. 

Verplichtingen waar u als werkgeven aan moet voldoen voor behoud van de NOW 2.0

Na afloop van de subsidieperiode wordt ook gekeken of de werkgever heeft voldaan aan alle andere voorwaarden. Zo moet een werkgever zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Verder mag gedurende de subsidieperiode geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend, bij gebreke waarvan een korting wordt toegepast op de subsidie. Op de website van het UWV worden de overige verplichtingen opgesomd. 

Heeft u een vraag over NOW 2.0?

Heeft u een vraag over NOW 2.0?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Korting NOW-subsidie bij aanvragen bedrijfseconomisch ontslag

Ook bij de verlengde NOW moet een werkgever zich, zoals gezegd, committeren geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te zullen vragen bij het UWV. Dient een werkgever in de subsidieperiode (juni, juli en augustus 2020) tóch een ontslagaanvraag in bij het UWVen trekt hij deze vervolgens niet op tijd in, dan wordt op de subsidie een korting toegepast.  

Dit werkt als volgt: op de loonsom (op basis waarvan de subsidie wordt vastgesteld; hiervoor al kort toegelicht), wordt een bedrag in mindering gebracht gelijk aan 100% van het loon van de werknemer(s) voor wie een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Het gaat daarbij om het loon dat een werknemer – voor wie een reorganisatie-ontslagaanvraag is ingediend – heeft ontvangen in de subsidieperiode. Hierdoor valt de loonsom dus lager uit, waardoor ook de uiteindelijke NOW-subsidie lager uitvalt.

Hiermee is in de verlengde NOW overigens wel een belangrijke wijziging aangebracht ten opzichte van de eerste NOW. Voor de eerste NOW wordt namelijk een bedrag van 150% van het loon van de betrokken werknemers in mindering gebracht op de loonsom. Door deze wijziging worden werkgevers onder de verlengde NOW bij reorganisatieontslag minder gekort op de subsidie dan onder de eerste NOW. Doel van deze aanpassing is om werkgevers in staat te stellen noodzakelijke herstructureringen door te voeren zodat zij op lange termijn een faillissement kunnen voorkomen. 

Nieuw: geen dividend, bonussen aan bestuur of directie, of inkoop eigen aandelen

Werkgevers die een verlengde NOW ontvangen, mogen geen dividend uitkeren, geen bonussen betalen aan directie en bestuur en mogen geen eigen aandelen inkopen. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Doel hiervan is om werkgevers die een beroep doen op overheidssteun te bewegen hun cashpositie te versterken en buffers op te bouwen teneinde de werkgelegenheid in het bedrijf veilig te stellen. Het overige personeel mag overigens nog wel een bonus of variabele beloning worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die op commissiebasis worden beloond.  

Dit is een wijziging ten opzichte van de eerste NOW, waarbij deze verplichting alleen geldt voor werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een concern.

Nieuw: inspanningsverplichting voor bij- of omscholing van werknemers

Werkgevers die een verlengde NOW ontvangen, moeten zich inspannen om hun personeel bij- of om te scholen, bijvoorbeeld door (vrijvallende) tijd en middelen ter beschikking te stellen. Werknemers worden hierdoor in staat gesteld beter te anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt.  

Ook deze verplichting is nieuw, deze verplichting geldt niet voor de eerste NOW. 

Aanvragen verlengde NOW

Het kabinet streeft ernaar de verlengde NOW open te stellen per 6 juli 2020. Werkgevers moet er overigens wel rekening mee houden dat zij de ondernemingsraad tijdig informeren over het voornemen een verlengde NOW aan te vragen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet de personeelsvertegenwoordiging of (bij gebreke daarvan) het personeel worden geïnformeerd over het voornemen een verlengde NOW aan te vragen. 

De exacte voorwaarden van de verlengde NOW moeten nog worden gepubliceerd.

Conclusie

In de verlengde NOW zijn ten opzichte van de eerste NOW een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Werkgevers die gedurende de subsidieperiode van de verlengde NOW een reorganisatieontslag willen doorvoeren, worden minder gekort op de subsidie dan eerst. Voor werkgevers en werknemers kan dit belangrijke gevolgen hebben in de periode na 1 juni 2020. Het is aan te raden hierbij juridisch advies in te winnen. 

Inschrijven Webinar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

[1] Hiermee is (deels) tegemoetgekomen aan de belangen van ondernemingen met een seizoenspiek. Voor dergelijke werkgevers is het heel belangrijk dat de voor de vaststelling van de loonsom wordt gekeken naar een representatieve periode. In de maand januari kan een dergelijke werkgever bijvoorbeeld veel minder personeel (en loonkosten) hebben dan in de maand maart. Overigens is in de eerste NOW voor dergelijke werkgevers een belangrijke wijziging aangebracht bij het vaststellen van de loonsom: is de totale loonsom in de maanden maart, april en juni 2020 hoger dan driemaal de loonsom in januari 2020, dan wordt voor de vaststelling van de loonsom gekeken naar de totale loonsom in de maanden maart, april en juni 2020.

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Op de hoogte blijven van alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Published On: mei 22nd, 2020By Categorieën: Arbeidsovereenkomst

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet in verband met de coronacrisis het tweede noodpakket aangekondigdOnderdeel van dit tweede noodpakket is een verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met 3 maanden.

Hierdoor kunnen werkgevers, waarvan de omzet als gevolg van het coronavirus met ten minste 20% is gedaald, in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom voor de periode juni, juli en augustus 2020. Wel is een aantal nieuwe voorwaarden aangekondigd.  

Wat verandert er in de NOW vanaf 1 juni 2020? Krijgen werkgevers die een NOW-subsidie hebben ontvangen nog steeds een ´boete´ als zij in de subsidieperiode reorganisatieontslagen willen doorvoeren? En in hoeverre is rekening gehouden met werkgevers in seizoensgebonden sectoren, zoals de horeca?

De verlengde NOW-regeling in het kort

De NOW werd op 17 maart 2020 aangekondigd en op 31 maart 2020 gepubliceerd (zie hier de huidige versie van de NOW). De NOW voorzag aanvankelijk in een loonkostensubsidie voor de periode maart, april en mei 2020, maar zal als gevolg van de op 20 mei 2020 aangekondigde verlenging ook voorzien in een subsidie voor de periode juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW wordt ook wel aangeduid als de ´NOW 2.0´.

Omzetdaling

Hoe werkt de verlengde NOW-regeling nu precies? De verlengde NOW-regeling voorziet in een subsidie in de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus 2020. De hoogte van de subsidie is altijd afhankelijk van de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis.  

Deze omzetdaling wordt berekend door een kwart van de omzetperiode in de ´referentieperiode´ (d.w.z. de omzet in het jaar 2019) te vergelijken met de omzet in de ´meetperiode´. De meetperiode is altijd een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden, waarvan de ingangsdatum voor de NOW 2.0 moet liggen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De ingangsdatum is ter keuze van de werkgever, met dien verstande dat als een werkgever voor de maanden maart, april en mei 2020 al een NOW-subsidie heeft ontvangen, de meetperiode voor de verlengde NOW naadloos moet aansluiten op de meetperiode die voor de eerste subsidie is opgegeven.  

Overigens moet de omzetdaling wel altijd minimaal 20% zijn, anders ontstaat geen recht op subsidie. 

Loonsom

Het percentage van de omzetdaling wordt vervolgens vermenigvuldigd met driemaal de (maandelijkse) loonsom plus een forfaitaire opslag van 40%.  

Voor de vaststelling van de maandelijkse loonsom wordt gekeken naar de totale loonsom in de maand maart 2020. Dit is een belangrijke wijziging in de verlengde NOW. Voor de eerste NOW wordt namelijk gekeken naar de loonsom van de werkgever in de maand januari 2020, of als daarover geen loongegevens beschikbaar zijn, november 2019. Voor de verlengde NOW is de referentiemaand dus maart 2020. Hiermee is voor een deel tegemoetgekomen aan de belangen van ondernemingen met een seizoenspiek.[1]

De opslag van 40% is bedoeld als compensatie voor onder andere werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw vakantiebijslag. NB: ook dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste NOW. Voor de eerste NOW geldt namelijk een opslag van slechts 30%. 

Van het bedrag dat daarna overblijft, wordt 90% als subsidie toegekend. Van dit subsidiebedrag wordt 80% na goedkeuring van de aanvraag bij voorschot toegekend. 

Na afloop van de subsidieperiode wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke omzetdaling en daadwerkelijke loonkosten zijn geweest, op basis waarvan de subsidie definitief wordt vastgesteld.  

Kort rekenvoorbeeld

Zie hieronder een rekenvoorbeeld (gebaseerd op een van de voorbeelden genoemd op de website van het UWV): 

De werkgever verwacht in de (door de werkgever zelf gekozen) periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 een omzetdaling van 40% (ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2019). De loonsom in de maand maart 2020 was, inclusief forfaitaire opslag van 40%, EUR 100.000. Het verwachte subsidiebedrag is (40% * EUR 100.000 * 90% = ) EUR 36.000 per maand (EUR 108.000 voor 3 maanden). Als voorschot daarvan wordt 80% uitgekeerd, ofwel EUR 28.800 per maand. 

Verplichtingen waar u als werkgeven aan moet voldoen voor behoud van de NOW 2.0

Na afloop van de subsidieperiode wordt ook gekeken of de werkgever heeft voldaan aan alle andere voorwaarden. Zo moet een werkgever zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Verder mag gedurende de subsidieperiode geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend, bij gebreke waarvan een korting wordt toegepast op de subsidie. Op de website van het UWV worden de overige verplichtingen opgesomd. 

Heeft u een vraag over NOW 2.0?

Heeft u een vraag over NOW 2.0?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Korting NOW-subsidie bij aanvragen bedrijfseconomisch ontslag

Ook bij de verlengde NOW moet een werkgever zich, zoals gezegd, committeren geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te zullen vragen bij het UWV. Dient een werkgever in de subsidieperiode (juni, juli en augustus 2020) tóch een ontslagaanvraag in bij het UWVen trekt hij deze vervolgens niet op tijd in, dan wordt op de subsidie een korting toegepast.  

Dit werkt als volgt: op de loonsom (op basis waarvan de subsidie wordt vastgesteld; hiervoor al kort toegelicht), wordt een bedrag in mindering gebracht gelijk aan 100% van het loon van de werknemer(s) voor wie een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Het gaat daarbij om het loon dat een werknemer – voor wie een reorganisatie-ontslagaanvraag is ingediend – heeft ontvangen in de subsidieperiode. Hierdoor valt de loonsom dus lager uit, waardoor ook de uiteindelijke NOW-subsidie lager uitvalt.

Hiermee is in de verlengde NOW overigens wel een belangrijke wijziging aangebracht ten opzichte van de eerste NOW. Voor de eerste NOW wordt namelijk een bedrag van 150% van het loon van de betrokken werknemers in mindering gebracht op de loonsom. Door deze wijziging worden werkgevers onder de verlengde NOW bij reorganisatieontslag minder gekort op de subsidie dan onder de eerste NOW. Doel van deze aanpassing is om werkgevers in staat te stellen noodzakelijke herstructureringen door te voeren zodat zij op lange termijn een faillissement kunnen voorkomen. 

Nieuw: geen dividend, bonussen aan bestuur of directie, of inkoop eigen aandelen

Werkgevers die een verlengde NOW ontvangen, mogen geen dividend uitkeren, geen bonussen betalen aan directie en bestuur en mogen geen eigen aandelen inkopen. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Doel hiervan is om werkgevers die een beroep doen op overheidssteun te bewegen hun cashpositie te versterken en buffers op te bouwen teneinde de werkgelegenheid in het bedrijf veilig te stellen. Het overige personeel mag overigens nog wel een bonus of variabele beloning worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die op commissiebasis worden beloond.  

Dit is een wijziging ten opzichte van de eerste NOW, waarbij deze verplichting alleen geldt voor werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een concern.

Nieuw: inspanningsverplichting voor bij- of omscholing van werknemers

Werkgevers die een verlengde NOW ontvangen, moeten zich inspannen om hun personeel bij- of om te scholen, bijvoorbeeld door (vrijvallende) tijd en middelen ter beschikking te stellen. Werknemers worden hierdoor in staat gesteld beter te anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt.  

Ook deze verplichting is nieuw, deze verplichting geldt niet voor de eerste NOW. 

Aanvragen verlengde NOW

Het kabinet streeft ernaar de verlengde NOW open te stellen per 6 juli 2020. Werkgevers moet er overigens wel rekening mee houden dat zij de ondernemingsraad tijdig informeren over het voornemen een verlengde NOW aan te vragen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet de personeelsvertegenwoordiging of (bij gebreke daarvan) het personeel worden geïnformeerd over het voornemen een verlengde NOW aan te vragen. 

De exacte voorwaarden van de verlengde NOW moeten nog worden gepubliceerd.

Conclusie

In de verlengde NOW zijn ten opzichte van de eerste NOW een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Werkgevers die gedurende de subsidieperiode van de verlengde NOW een reorganisatieontslag willen doorvoeren, worden minder gekort op de subsidie dan eerst. Voor werkgevers en werknemers kan dit belangrijke gevolgen hebben in de periode na 1 juni 2020. Het is aan te raden hierbij juridisch advies in te winnen. 

Geschreven door:

Maurits van Buren

Maurits
van Buren

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

[1] Hiermee is (deels) tegemoetgekomen aan de belangen van ondernemingen met een seizoenspiek. Voor dergelijke werkgevers is het heel belangrijk dat de voor de vaststelling van de loonsom wordt gekeken naar een representatieve periode. In de maand januari kan een dergelijke werkgever bijvoorbeeld veel minder personeel (en loonkosten) hebben dan in de maand maart. Overigens is in de eerste NOW voor dergelijke werkgevers een belangrijke wijziging aangebracht bij het vaststellen van de loonsom: is de totale loonsom in de maanden maart, april en juni 2020 hoger dan driemaal de loonsom in januari 2020, dan wordt voor de vaststelling van de loonsom gekeken naar de totale loonsom in de maanden maart, april en juni 2020.

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Deel Dit Verhaal, Kies Uw Platform!

Bekijk alle blogs