Published On: januari 25th, 2022Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Beloning, CAO, Medezeggenschap

In 2022 zal het een en ander gaan veranderen in het arbeidsrecht. Hieronder alvast een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen, waarvan enkele al per 1 januari 2022 zijn ingegaan:

Loon

Ten eerste stijgt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 (wet wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar geïndexeerd). Voor werknemers van 21 jaar en ouder gelden vanaf 1 januari de volgende minima:

  • Per maand: EUR 1.725,00
  • Per week: EUR 398,10
  • Per dag: EUR 79,62

Ook het maximumdagloon en maximummaandloon wordt per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 1 januari gelden de volgende maxima:

  • Per maand: EUR 4.975,53
  • Per dag: EUR 228,76

Het maximumdagloon (en maximummaandloon) is het grensbedrag voor de berekening van bepaalde uitkeringen voor werknemers en oud-werknemers, zoals de WW-uitkering, Ziektewetuitkering en WIA-uitkering.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) mag een werkgever tot op zekere hoogte onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken. Dergelijke (onbelaste) vergoedingen mogen worden verstrekt tot een bepaald percentage van de fiscale loonsom. Dit wordt ook wel aangeduid als de vrije ruimte. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste EUR 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het bedrag daarboven – dus boven de EUR 400.000 – geldt vanaf 1 januari een percentage van 1,18%.

Thuiswerkkostenvergoeding

Het kabinet heeft in 2021 voorgesteld om per 1 januari 2022 een thuiswerkkostenvergoeding in te voeren.

Op grond van deze regeling kunnen werkgevers vanaf 1 januari een onbelaste vergoeding van maximaal EUR 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan aan thuiswerkende werknemers verstrekken. Kent een werkgever een thuiswerkkostenvergoeding toe voor een of meerdere dagen, dan kan de werkgever over deze dagen geen reiskostenvergoeding toekennen (het is dus of/of en niet en/en).

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspraken maken over het aantal dagen per week dat de werknemer thuiswerkt. Op basis daarvan kan vervolgens een vaste thuiswerkkostenvergoeding worden toegekend.

Het voorstel voor de thuiswerkkostenvergoeding moet overigens nog wel goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.

Dit volgt uit de eind 2021 aangenomen Wet betaald ouderschapsverlof. Deze 9 weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Verzekerde werknemers krijgen gedurende deze 9 weken een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van het dagloon (welk dagloon gemaximeerd is tot het wettelijk maximum dagloon).

Zie voor meer informatie de website van het UWV, en zie ook de blog die Alwin Stege al eerder over dit onderwerp schreef.

Nieuwe regels voor vergoeden studiekosten en uitvoeren nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus 2022 moet de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in Nederland zijn geïmplementeerd.

Vanaf dat moment zullen er nieuwe regels gaan gelden ten aanzien van onder meer het door werkgevers vergoeden van kosten voor het volgen van wettelijk verplichte (of op grond van een cao verplichte) opleidingen. Daarnaast zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Zie de interessante blog die Alwin Stege hierover schreef in november 2021.

Heeft u een vraag over wijzigingen in het arbeidsrecht in 2022?

Heeft u een vraag over wijzigingen in het arbeidsrecht in 2022?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten (ABU-CAO)

Met ingang van 17 november 2021 heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een nieuwe cao (ABU-CAO) gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. De meeste afspraken uit hoofde van de nieuwe ABU-CAO gelden vanaf 3 januari 2022.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen zowel werkenden als werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Het STAP-budget bedraagt maximaal EUR 1.000. Het budget moet aangewend worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding teneinde goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting (IB).

Maximale duur tewerkstellingsvergunning verlengd

Vanaf 1 januari 2022 kan een tewerkstellingsvergunning worden verleend voor maximaal 3 jaar (dit was maximaal 1 jaar).

Dit volgt uit een eind 2021 aangenomen wijziging van de Wet arbeid en vreemdelingen. Wil een werkgever een ‘vreemdeling’ – dat wil zeggen: een werknemer met een nationaliteit van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland – in Nederland laten werken, dan moet daarvoor in beginsel een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verkregen. Er gelden enkele uitzonderingen op deze verplichting. Bijvoorbeeld voor kennismigranten en EU Blue Card holders.

Voor het verkrijgen van een TWV of GVVA voor langer dan 1 jaar geldt wel de voorwaarde dat de werkgever de werknemer scholing moet aanbieden op het gebied van de Nederlandse taal.

Wijzigingen Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Flexkrachten krijgen in 2022 meer medezeggenschapsrechten.

Ten eerste worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht (voor de ondernemingsraad) verkort naar 3 maanden. Werknemers krijgen hierdoor eerder de bevoegdheid zich verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad en om een stem uit te brengen bij de verkiezingen.

Verder worden uitzendkrachten eerder beschouwd als zijnde ‘werkzaam in de onderneming’. Namelijk al na 15 maanden werkzaam te zijn geweest binnen de onderneming. Dit volgt uit de in december 2022 aangenomen Verzamelwet SZW 2022.

Verbod op rookruimtes op de werkplek

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een verbod op rookruimtes op de werkplek.

Inschrijven Webinar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Op de hoogte blijven van alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Published On: januari 25th, 2022By Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Beloning, CAO, Medezeggenschap

In 2022 zal het een en ander gaan veranderen in het arbeidsrecht. Hieronder alvast een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen, waarvan enkele al per 1 januari 2022 zijn ingegaan:

Loon

Ten eerste stijgt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 (wet wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar geïndexeerd). Voor werknemers van 21 jaar en ouder gelden vanaf 1 januari de volgende minima:

  • Per maand: EUR 1.725,00
  • Per week: EUR 398,10
  • Per dag: EUR 79,62

Ook het maximumdagloon en maximummaandloon wordt per 1 januari 2022 aangepast. Vanaf 1 januari gelden de volgende maxima:

  • Per maand: EUR 4.975,53
  • Per dag: EUR 228,76

Het maximumdagloon (en maximummaandloon) is het grensbedrag voor de berekening van bepaalde uitkeringen voor werknemers en oud-werknemers, zoals de WW-uitkering, Ziektewetuitkering en WIA-uitkering.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) mag een werkgever tot op zekere hoogte onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken. Dergelijke (onbelaste) vergoedingen mogen worden verstrekt tot een bepaald percentage van de fiscale loonsom. Dit wordt ook wel aangeduid als de vrije ruimte. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste EUR 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het bedrag daarboven – dus boven de EUR 400.000 – geldt vanaf 1 januari een percentage van 1,18%.

Thuiswerkkostenvergoeding

Het kabinet heeft in 2021 voorgesteld om per 1 januari 2022 een thuiswerkkostenvergoeding in te voeren.

Op grond van deze regeling kunnen werkgevers vanaf 1 januari een onbelaste vergoeding van maximaal EUR 2 per thuisgewerkte dag of deel daarvan aan thuiswerkende werknemers verstrekken. Kent een werkgever een thuiswerkkostenvergoeding toe voor een of meerdere dagen, dan kan de werkgever over deze dagen geen reiskostenvergoeding toekennen (het is dus of/of en niet en/en).

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspraken maken over het aantal dagen per week dat de werknemer thuiswerkt. Op basis daarvan kan vervolgens een vaste thuiswerkkostenvergoeding worden toegekend.

Het voorstel voor de thuiswerkkostenvergoeding moet overigens nog wel goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald.

Dit volgt uit de eind 2021 aangenomen Wet betaald ouderschapsverlof. Deze 9 weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Verzekerde werknemers krijgen gedurende deze 9 weken een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van het dagloon (welk dagloon gemaximeerd is tot het wettelijk maximum dagloon).

Zie voor meer informatie de website van het UWV, en zie ook de blog die Alwin Stege al eerder over dit onderwerp schreef.

Nieuwe regels voor vergoeden studiekosten en uitvoeren nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus 2022 moet de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in Nederland zijn geïmplementeerd.

Vanaf dat moment zullen er nieuwe regels gaan gelden ten aanzien van onder meer het door werkgevers vergoeden van kosten voor het volgen van wettelijk verplichte (of op grond van een cao verplichte) opleidingen. Daarnaast zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Zie de interessante blog die Alwin Stege hierover schreef in november 2021.

Heeft u een vraag over wijzigingen in het arbeidsrecht in 2022?

Heeft u een vraag over wijzigingen in het arbeidsrecht in 2022?

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten
Neem contact met ons op

Maurits van Buren

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten (ABU-CAO)

Met ingang van 17 november 2021 heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een nieuwe cao (ABU-CAO) gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023. De meeste afspraken uit hoofde van de nieuwe ABU-CAO gelden vanaf 3 januari 2022.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen zowel werkenden als werkzoekenden een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Het STAP-budget bedraagt maximaal EUR 1.000. Het budget moet aangewend worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding teneinde goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting (IB).

Maximale duur tewerkstellingsvergunning verlengd

Vanaf 1 januari 2022 kan een tewerkstellingsvergunning worden verleend voor maximaal 3 jaar (dit was maximaal 1 jaar).

Dit volgt uit een eind 2021 aangenomen wijziging van de Wet arbeid en vreemdelingen. Wil een werkgever een ‘vreemdeling’ – dat wil zeggen: een werknemer met een nationaliteit van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of Zwitserland – in Nederland laten werken, dan moet daarvoor in beginsel een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verkregen. Er gelden enkele uitzonderingen op deze verplichting. Bijvoorbeeld voor kennismigranten en EU Blue Card holders.

Voor het verkrijgen van een TWV of GVVA voor langer dan 1 jaar geldt wel de voorwaarde dat de werkgever de werknemer scholing moet aanbieden op het gebied van de Nederlandse taal.

Wijzigingen Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Flexkrachten krijgen in 2022 meer medezeggenschapsrechten.

Ten eerste worden de termijnen voor actief en passief kiesrecht (voor de ondernemingsraad) verkort naar 3 maanden. Werknemers krijgen hierdoor eerder de bevoegdheid zich verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad en om een stem uit te brengen bij de verkiezingen.

Verder worden uitzendkrachten eerder beschouwd als zijnde ‘werkzaam in de onderneming’. Namelijk al na 15 maanden werkzaam te zijn geweest binnen de onderneming. Dit volgt uit de in december 2022 aangenomen Verzamelwet SZW 2022.

Verbod op rookruimtes op de werkplek

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een verbod op rookruimtes op de werkplek.

Geschreven door:

Maurits van Buren

Maurits
van Buren

Meld u aan voor onze Arbeidsrecht Alerts

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Meld u dan aan voor het

Webinar Arbeidszaken

Dinsdag 7 juni 2022
09.00 uur (tot 10.00 uur)
Onderwerpen
– eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
– doorbetaling van loon
– ontslag op staande voet
– bereken van billijke vergoeding
Voor
HR-professionals en in-house juristen
Maximum aantal deelnemers
15
Spreker
Maurits van Buren

Meld u aan

Recente Blogs

Bekijk alle blogs

Deel Dit Verhaal, Kies Uw Platform!

Bekijk alle blogs